شما میتوانید به سر برگ پذیرش مراجعه نمایید.

مرکز جراحی محدود کسری در مشهد است

تمامی جراحی های روتین در این مرکز انجام میشود