دکتر مهدی بخشایی

دکتر مهدی بخشایی

جراح و متخصص گوش حلق و بینی


  • فارغ التحصیل دانشگاه مشهد سال 1383

  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دانشیار، گروه آموزشی گوش و حلق و بینی) از سال ۱۳۸۳ تا کنون، و فوق تخصص رینولوژی (جراحی آندوسکپی بینی، سینوس و قاعده جمجمه) و عضو  جامعه جراحان گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن در آمریکا؛ انجمن ایمونوآلرژی در اروپا؛ انجمن جراحان گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن ایران؛ انجمن رینولوژی ایران؛ انجمن جراحان گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن خراسان و همینطور انجمن رینولوژی خراسان.

روزهای حاضر در مرکز : شنبه تا پنج شنبه هر روزه

شماره تماس جهت اخذ نوبت :4-5138451762-0098