IMG_2455

دکتر الهام نخعی

پزشک IPD


  • دارای سیزده سال سابقه کار

  • سه سال فعالیت در زمینه زیبایی

  • سه سال فعالیت در اورژانس 

روزهای حاضر در مرکز : همه روزه

مهناز نوفرستی

کارشناس IPD


  • کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

  • 8 سال سابقه تدریس

  • 2 سال سابقه تدریس مکالمه موضعی در دانشگاه تابران

  • 3سال سابقه مترجمی مقالات دانشگاهی

  • 2 سال سوپروایزر موسسه زبان انگلیسی

روزهای حاضر در مرکز : همه روزه