آزمایشگاه تشخیص طبی کسری

آزمایشگاه تشخیص طبی کسری طبق برنامه ای مدون ،از پیش تعریف شده در راستای تحقق اهداف ذیل قدم برداشته است.
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی به گونه ای که همواره معیار و شاخص برای ارزیابی کیفیت باشیم.همینطور وسیع الطیف نمودن آزمایشات مورد پذیرش و انجام آن در این مرکز با هدف راه اندازی بخش ها و فرایند های جدید.

افزایش رضایتمندی افرادی که به گونه ای با این مرکز در ارتباط هستند،به شیوه ای که قدرت خود را در برطرف کردن نیازهای همیشگی آنان افزایش دهیم .
تحقق اهداف فوق همواره مد نظر و کعبه آمال مدیریت و تمامی کارکنان آزمایشگاه کسری بوده و با تمام وجود :شرایط تسهیل کننده نیل به این اهداف را میجوییم.
دپارتمان های فعال این آزمایشگاه عبارتند از :
                   پذیرش
جوابدهی
نمونه گیری
بیوشیمی روتین
بیوشیمی اختصاصی
هورمون شناسی
هماتولوژی
سرولوژی
ایمونولوژی
میکروب شناسی
قارچ شناسی
انگل شناسی
الکتروفورز
پاتولوژی
تشخیص مولکولی
کنترل کیفی